Home Przetarg - Przebudowa wiaty i wykonanie alejek spacerowych
piątek, 16 maja 2014 07:54

 

stopka po ryby

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.futbolowo.pl

 

Paszkówka: Przebudowa wiaty i wykonanie alejek spacerowych nad Łowiskiem pod Dębem w Paszkówce
Numer ogłoszenia: 102939 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ludowy Klub Sportowy , Paszkówka 184, 34-113 Paszkówka, woj. małopolskie, tel. 33 879 33 13.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.futbolowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ludowy Klub Sportowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wiaty i wykonanie alejek spacerowych nad Łowiskiem pod Dębem w Paszkówce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa wiaty i wykonanie alejek spacerowych nad Łowiskiem pod Dębem w Paszkówce 1. Zakres rzeczowy obejmuje : - przebudowę istniejącej wiaty w tym: 1. wykonanie robót ziemnych, w tym: wykopy ~ 194,76 m3, zasypywanie wykopów ~ 163,23 m3 2. wywiezienie ziemi ~ 31,53 m3 3. fundamenty w tym: podkłady betonowe ~2,88 m3, przygotowanie i montaż zbrojenia, wykonanie ław fundamentowych betonowych , wykonanie ścian żelbetowych ~ 43,008 m 2 , słupów żelbetowych 4. konstrukcja stalowa , w tym : dostawa i obsadzenie belek stalowych ~ 48,30 m, malowanie farbą olejną , montaż schodów stalowych ~ 12 szt. , 5. Roboty budowlane , w tym : wykonanie uzupełnień posadzek, cokolików ~ 90,738 m2 , 6. Więźba dachowa , w tym jej elementy : słupy , podwaliny krótkie, krokwie zwykłe, miecze i zastrzały, ramy górne i płatwie) razem stanowią ~ 6,947 m3 + okucie słupów - 6 szt 7. Dach wraz z obróbkami, w tym : pokrycie dachów gontem bitumicznym ~ 91,37 m2 , wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych ~ 91,37 m2 , założenie rur spustowych ~ 9, 540m i dachowych ~ 16, 200 m - wykonanie alejek pieszych w tym: 1. wykonanie robót ziemnych - 660 m2 2. wykonanie robót drogowych w tym: podbudowy z kruszyw - tłuczeń 15 cm i kliniec 8 cm - 660 m2 i obrzeży betonowych ~ 710,32 m 3. wywiezienie ziemi ~ 132,00 m3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.20.00-5, 45.11.12.30-9, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 45.26.22.10-6, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 45.62.33.11-4, 45.26.23.50-9, 45.44.22.00-9, 45.22.35.00-1, 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. O udzielenie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przez wykonawcę wiedzy i doświadczenia: - wykaz wykonanej co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju i ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. ( np, referencje, protokoły odbioru robót ) - Wykonawca wykaże, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tj.: budowa, przebudowa lub remont wiaty oraz budowa, przebudowa lub remont placów, chodników, ścieżek i montaż małej architektury o wartości minimum 100.000 zł brutto.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - oświadczenie, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia posiada/ją wymagane uprawnienia w wykonaniu zamówienia jeżeli ustawa nakłada taki obowiązek posiadania takich uprawnień tj, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w tym, minimum 1 osobę a) do pełnienia funkcji kierownika budowy - osoby z uprawnieniami ogólnobudowlanymi
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia minimum 150.000 zł brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w okolicznościach podanych poniżej: 1) W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni kalendarzowych na jaką roboty zostały przerwane. 2) Zmiana terminu może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp tj. wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia. 3) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego pisemnie 4) Zmiany kierowników budowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.futbolowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Brzeźnicy 31-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 16:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźnicy 31-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109 pok. nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 w ramach środka 4.1.Rozwój obszarów zależnych od rybactwa wyłączeniem realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do pobrania >>> pobierz

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Search

Nasi goście

Dzisiaj26
Wszystkie120481

Polecamy

LIDER
Reklama

feed-image Feed Entries


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla 1.5 templates vps hosting Valid XHTML and CSS.